do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:
Studio Fotografii i Reklamy Tomasz Lalewicz
 
Administrator pełni jednocześnie funkcję Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: kontakt@aftershot.pl  
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną.
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: realizacja umowy której jak Pani/Pan stroną (tj. art. 6 ust. 1 lit. b).
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane będą przekazywane innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa oraz umową.
Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane przez 10 lat od dnia wygaśnięcia/wypowiedzenia umowy.
Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,przenoszenia danych,wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są: warunkiem podpisania umowy, warunkiem zrealizowania zlecenia
Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu.